escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Kategori Kur’an-ı Kerim

0

Açlık İle İlgili Kuran Ayetleri

Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla) . . . Ve le nebluvennekum bi şey’in minel havfi vel cûi ve naksın minel emvâli vel enfusi ves semerât(semerâti), ve beşşiris sâbirîn(sâbirîne). Andolsun ki sizi biraz...

0

Mürselât Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Vel murselâti urfâ(urfen). (1) Fel âsıfâti asfâ(asfen). (2) Vennâşirâti neşren. (3) Fel fârikâti ferkâ(ferkan). (4) Fel mulkıyâti zikrâ(zikren). (5) Uzren ev nuzrâ(nuzren). (6) İnnemâ tûadûne levâkı’(levâkıun). (7) Fe izen nucûmu tumiset. (8) Ve izes semâu furicet. (9) Ve izel cibâlu nusifet. (10) Ve...

0

İnsân (Dehr) Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Hel etâ alel insâni hînun mined dehri lem yekun şey’en mezkûrâ(mezkûren). (1) İnnâ halaknel insâne min nutfetin emşâcin nebtelîhi fe cealnâhu semîan basîrâ(basîren). (2) İnnâ hedeynâhus sebîle immâ şâkiren ve immâ kefûrâ(kefûren). (3) İnnâ a’tednâ lil...

0

Kıyâmet Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Lâ uksimu bi yevmil kıyâmeh(kıyâmeti). (1) Ve lâ uksimu bin nefsil levvâmeh(levvâmeti). (2) E yahsebul insânu ellen necmea ızâ meh(mehu). (3) Belâ kâdirîne alâ en nusevviye benâ neh(nehu). (4) Bel yurîdul insânu li yefcure emâmeh(emâmehu). (5) Yes’elu eyyâne...

0

Müddessir Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Yâ eyyuhel muddessir(muddessiru). (1) Kum fe enzir. (2) Ve rabbeke fe kebbir. (3) Ve siyâbeke fe tahhir. (4) Verrucze fehcur. (5) Ve lâ temnun testeksir(testeksiru). (6) Ve li rabbike fasbir. (7) Fe izâ nukıre...

0

Müzzemmil Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Yâ eyyuhel muzzemmil(muzzemmilu). (1) Kumil leyle illâ kalîlâ(kâlilen). (2) Nısfehû evinkus minhu kalîlâ(kâlilen). (3) Ey zid aleyhi ve rettilil kur’âne tertîlâ(tertilen). (4) İnnâ se nulkî aleyke kavlen sekîlâ(sekîlen). (5) İnne nâşietel leyli hiye eşeddu vat’en ve akvemu kîlâ(kîlen)....

0

Cin Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Kul ûhıye ileyye ennehustemea neferun minel cinni fe kâlû innâ semi’nâ kur’ânen acebâ(aceben). (1) Yehdî iler ruşdi fe âmennâ bih(bihî), ve len nuşrike bi rabbinâ ehadâ(ehaden). (2) Ve ennehu teâlâ ceddu rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve...

0

Nûh Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm İnnâ erselnâ nûhan ilâ kavmihî en enzir kavmeke min kabli en ye’tiyehum azâbun elîm(elîmun). (1) Kâle yâ kavmi innî lekum nezîrun mubîn(mubînun). (2) Eni’budûllâhe vettekûhu ve etîûn(etîûni). (3) Yagfir lekum min zunûbikum ve...