escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Kategori Kur’an-ı Kerim

0

Münâfikûn Suresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm İzâ câekel munâfikûne kâlû neşhedu inneke le resûlullâh(resûlullâhi), vallâhu ya’lemu inneke le resûluh(resûluhu), vallâhu yeşhedu innel munâfikîne le kâzibûn(kâzibûne). (1) İttehazû eymânehum cunneten fe saddû an sebîlillâh(sebîlillâhi), innehum sâe mâ kânû ya’melûn(ya’melûne). (2)...

0

Cuma Suresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Yusebbihu lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardıl melikil kuddûsil azîzil hakîm(hakîmi). (1) Huvellezî bease fîl ummiyyîne resûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete, ve in kânû...

0

Habil ve Kabil Hakkında Ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla) … Vetlu aleyhim nebeebney âdeme bil hakkı iz karrabâ kurbânen fe tukubbile min ehadihimâ ve lem yutekabbel minel âhar(âhari) kâle le aktulenneke, kâle innemâ yetekabbelullâhu minel muttekîn(muttekîne)....

0

Eyke Halkı İle İlgili Ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla) … Ve in kâne ashâbul eyketi le zâlimîn (zâlimîne). Fentekamnâ minhum, ve innehumâ le bi imâmin mubîn(mubînin). ﴾Hicr Sûresi/78-79﴿ Diyanet Meali: “Eyke” halkı da şüphesiz zalim idiler....

1

Yâsîn Suresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm (1) Yâsîn (2) Vel Kur’ân-il hakîm (3) İnneke leminel mürselîn (4) Alâ sırâtın müstakîm (5) Tenzîlel azîzirrahîm (6) Litünzire kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfilûn (7) Lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm lâ yü’minûn...

0

Dırar Mescidi İle İlgili Ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla) … Vellezînettehazû mesciden dırâran ve kufran ve tefrîkan beynel mu’minîne ve irsâden li men hâraballâhe ve resûlehu min kabl(kablu), ve le yahlifunne in erednâ illâl husnâ, vallâhu...

0

Zülkifl Aleyhisselam Hakkında Ayetler

Zülkifl Aleyhisselam Kur’ân-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biridir. Âyette geçen “Zülkifl” adı değil lakabıdır ve “nasib ve kısmet sahibi” anlamına gelir. Zülkifl Aleyhisselam’ın peygamber olmadığını söyleyenler olmuşsa da, alimlerin ekseriyetine göre peygamberdir ve makbul...

0

Kurban İle İlgili Ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla) … Ve etimmûl hacce vel umrete lillâh(lillâhi), fe in uhsirtum fe mesteysera minel hedyi ve lâ tahlikû ruûsekum hattâ yeblugal hedyu mahilleh(mahillehu), fe men kâne minkum marîdan...