escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Kategori Kur’an-ı Kerim

2

Asr Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Vel asr(asri). (1) İnnel insâne le fî husr(husrin). (2) İllâllezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr(sabrı). (3) Sadakallahu’l Azim Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Andolsun zamana...

0

Tebbet Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb(tebbe). (1) Mâ agnâ anhu mâluhu ve mâ keseb(kesebe). (2) Se yaslâ nâren zâte leheb(lehebin). (3) Vemreetuh(vemreetuhu), hammâletel hatab(hatabi). (4) Fî cîdihâ hablun min mesed(mesedin). (5) Sadakallahu’l Azim...

0

İhlâs Suresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Kul huvallâhu ehad(ehadun). (1) Allâhus samed(samedu). (2) Lem yelid ve lem yûled. (3) Ve lem yekun lehu kufuven ehad(ehadun). (4) Sadakallahu’l Azim Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla De ki: “O, Allah’tır, bir...

0

Nâs Suresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Kul eûzu bi rabbin nâs(nâsi). (1) Melikin nâs(nâsi). (2) İlâhin nâs(nâsi). (3) Min şerril vesvâsil hannâs(hannâsi). (4) Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs(nâsi). (5) Minel cinneti ven nâs(nâsi). (6) Sadakallahu’l Azim Rahmân ve Rahîm...

0

Felak Suresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Kul eûzu bi rabbil felak(felakı). (1) Min şerri mâ halak(halaka). (2) Ve min şerri gâsikın izâ vekab(vekabe). (3) Ve min şerrin neffâsâti fîl ukad(ukadi). (4) Ve min şerri hâsidin izâ hased(hasede). (5) Sadakallahu’l...

2

Fâtiha Suresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm. (1) El hamdu lillâhi rabbil âlemîn (âlemîne). (2) Er rahmânir rahîm(rahîmi). (3) Mâliki yevmid dîn(dîne). (4) İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu). (5) İhdinâs sırâtel mustakîm(mustakîme). (6) Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve...

0

Talâk Suresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Yâ eyyuhen nebiyyu izâ tallaktumun nisâe fe tallikûhunne li iddetihinne ve ahsûl iddeh(iddete), vettekûllâhe rabbekum, lâ tuhricûhunne min buyûtihinne ve lâ yahrucne illâ en ye’tîne bi fâhişetin mubeyyineh(mubeyyinetin), ve tilke hudûdullâh(hudûdullâhi), ve men...

0

Tegâbun Suresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Yusebbihu lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), le hul mulku ve le hul hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). (1) Huvellezî halakakum fe minkum kâfiru ve minkum mû’min(mû’minun), vallâhu bimâ...