escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Etiketlendi: Bakara Sûresi

0

Bakara Sûresi (251-286) Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Fe hezemûhum bi iznillâhi, ve katele dâvudu câlûte ve âtâhullâhul mulke vel hikmete ve allemehu mimmâ yeşâu, ve lev lâ def’ullâhin nâse, bâ’dahum bi ba’din le fesedetil ardu ve lâkinnallâhe zû fadlin alel...

0

Bakara Sûresi (201-250) Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Ve minhum men yekûlu rabbenâ âtinâ fîd dunyâ haseneten ve fîl âhirati haseneten ve kınâ azâben nâr(nâri) (201) Ulâike lehum nasîbun mimmâ kesebû vallâhu serîul hısâb(hısâbi) (202) Vezkurûllâhe fî eyyâmin ma’dûdât(ma’dûdâtin), fe men...

0

Bakara Sûresi (151-200) Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Kemâ erselnâ fîkum resûlen minkum yetlû aleykum âyâtinâ ve yuzekkîkum ve yuallimukumul kitâbe vel hikmete ve yuallimukum mâ lem tekûnû ta’lemûn(ta’lemûne) (151) Fezkurûnî ezkurkum veşkurû lî ve lâ tekfurûn(tekfurûni) (152) Yâ eyyuhâllezîne âmenustainû...

0

Bakara Sûresi (101-150) Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Ve lemmâ câehum resûlun min indillâhi musaddikun limâ meahum nebeze ferîkun minellezîne ûtûl kitâb(kitâbe), kitâballâhi verâe zuhûrihim ke ennehum lâ ya’lemûn(ya’lemûne) (101) Vettebeû mâ tetlûş şeyâtînu alâ mulki suleymân(suleymâne) ve mâ kefere suleymânu...

0

Bakara Sûresi (51-100) Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Ve iz vâadnâ mûsâ erbaîne leyleten summettehaztumul icle min ba’dihî ve entum zâlimûn(zâlimûne) (51) Summe afevnâ ankum min ba’di zâlike leallekum teşkurûn(teşkurûne) (52) Ve iz âteynâ mûsâl kitâbe vel furkâne leallekum tehtedûn(tehtedûne) (53)...

0

Bakara Sûresi (1-50) Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Elif, lâm, mim (1) Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil muttekîn(muttekîne) (2) Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn(yunfikûne) (3) Vellezîne yu’minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ...