escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Salavat-ı Şerifeler ve Anlamları

Aleyhisselam
Allah’ın selamı, onun üzerine olsun.

* * *

Aleyhissalatu vesselam
Allah’ın salatu selamı onun üzerine olsun.

* * *

Sallallahu aleyhi ve sellem
Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.

* * *

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed
Allah’ım! Peygamberimiz Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem)’e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.

* * *

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed 
Allah’ım! Peygamberimiz Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem)’e ve aline (evladu iyaline),  ashabına salatu selam eyle.

* * *

Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi’adedi ilmike
Ey Allahım ! Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem)’e ve Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem)’in aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.

* * *

Allahumme salli ala Muhammedin ve enzilhul’muk’adel’mukarrabe indeke yevmel’kıyameti.
Ey Allah’ım! Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem)’e Salatu selam et, ve O’nu kıyamet gününde sana yakın bir yere (Makam-ı Mahmut’a) yükselt.

* * *

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil’kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril’ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
Ey Allah’ım! Kalblerin doktoru ve devası, vucutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem)’e aline ve ashabına salatu selam eyle.

* * *

Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.
Allahım! Bizim Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem)’e kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.

* * *

Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ Muhammedin salâten tuncînâ biha min cemîil’ehvâli vel’âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemîal’hâcât. Ve tutahhiruna, bihâ min cemîis’seyyiât. Ve terfeunâ bihâ âledderacât. Ve tubelliğunâ bihâ eksal’ğâyât, min cemî’ilhayrâti fil’hayati ve bâdel’memât. Hasbunallâhu ve nî’mel vekîl, nî’mel mevlâ ve nî’men’nasîr.
Ey Allah’ım! Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem) aline (ve ümmetine) öyle bir salatu selam eyle ki, O salatu selam ile bizi tüm endişelerden, korkulardan, felaketlerden, muhafaza eyle. O salatu selam ile tüm hacetlerimizi ihsan eyle. O salat ile bizi bütün kötülüklerden temizle. O salat ile bizi en yüksek derecelere yükselt. Gayelerin en son, en yüksek makamına bizi onunla ulaştır. O salat ile hayat ve ölümümüzden sonra da bizi tüm hayırlara kavuştur. Yüce Allah, bize kafidir. O ne güzel vekil, ne güzel koruyucu ve ne güzel yardımcıdır.

* * *

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema salleyte ala İbrahime ve ala ali ibrahim, inneke hamidun mecid.
Ey Allahım, Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem)’e ve O’nun âline salat et. Hz. İbrahim (Aleyhisselam)’a ve âline salat ettiğin gibi. Şüphe yok ki, sen Hamidsin,(Öğülmüş yalnız sensin), Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yanlız sensin)

* * *

Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim, İnneke hamidun mecid.
Ey Allahım, Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem)’e ve O’nun âline mübarek eyle. Hz. İbrahim (Aleyhisselam)’a ve âline mübarek eylediğin gibi. Şüphe yok ki, sen Hamidsin,(Öğülmüş yalnız sensin), Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yanlız sensin)

* * *

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ensarihi ve eşyaıhi ve muhıbbihi ve ümmetihi ve aleyna meahüm ecmeıyne ya erhamer rahımiyn.

* * *

Allahümme salli ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim. Ya ıddeti ınde şiddeti. Ve ya ğavsi ınde kürbeti. Ve ya harisi ınde külli musiybeti. Ve ya hafizıy ınde külli beliyyeti. ve salli ala muhammedin ve alihi ve ala cemiy’ıl mürseliyn. Velhamdülillahi rabbil alemiyn.

* * *

Cezallahü anna muhammeden ma hüve ehlüh.
Allahu Teala Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem)’i bizim adımıza mükafatlandırsın ki, O zaten buna ehildir.

* * *

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel melevani ve teakabel asarani ve kerraral cedidani vestekbelel ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira. Ve belliğ ruhahu ve ervaha ehli beytihi minnet tehıyyete ves selam. Verham ve barik ve sellim aleyhi kesiran kesiran ila yevmil haşri vel karar.
Allah’ım! Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem)’e ve O’nun aline, gece ve gündüzün devamı, sabah ve akşamın birbirini takibi, gece ve gündüzün tekrar edip durmaları, Kutup Yıldızlarının karşılaşmaları süresince salat eyle. O’nun ve ehl-i beytinin ruhlarına bizlerden selam ve esenlikler ulaştır. O’na merhamet eyle. O’nu mübarek kıl ve O’na haşr ve karar gününe kadar bol bol selam eyle.

* * *

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen’nebiyyine vel’murselin. Salevatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain.
Allahım! Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem), Hz. Adem (Aleyhisselam), Hz. Nuh (Aleyhisselam), Hz. İbrahim (Aleyhisselam), Hz. İsa (Aleyhisselam) ve bunların arasında gelip geçmiş bütün peygamberlere rahmet ihsan eyle.

* * *

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve Resulike ve alel’muminine vel’muminati vel’muslimine vel’muslimati.
Allah’ım! Kulun ve Resulun Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem)’e salat (Rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara, müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.

* * *

Allahumme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema salleyte ala İbrahime, ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema barekte ala İbrahime inneke hamidun mecid.
Ey Allah’ım! Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem)’e zevcelerine ve soyuna rahmet et. Hz. İbrahim (Aleyhisselam)’a rahmet ettiğin gibi. Hz.Muhammed’e, zevcelerine ve soyundan gelenlere bereket ver. Hz. İbrahim (Aleyhisselam)’a bereket verdiğin gibi. Gerçek ki, Sen, Hamidsin(Öğülmüş yanlız sensin) Mecidsin (şan ve şeref sahibisin).

* * *

Allahümme salli ala seyyidina ve Mevlana muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi salaten ta’dilu cemiya salevati ehli mehabbetike ve sellim ve barik ala seyyidina ve Mevlana muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi selamen ya’dilu selamehüm.
Allah’ım Efendimiz ve seyyidimiz Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem)’e ve onu aline ve ashabına, Senin sevgine layık olanların getirdiği topyekün salevatlara denk olacak şekilde salat eyle ve yine Efendimiz ve seyidimiz Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem)’e ve onun aline ve ashabına bu zatların selamları miktarınca selam eyle.

* * *

Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana muhammedin şeceratil aslin nuraniyyeti ve lem’atil kabdatir rahmaniyyeti ve efdalil halikatil insaniyyeti ve eşrafis suveril cismaniyyeti ve menbeıl esraril ilahiyyeti ve hazainil ulumil ıstıfaiyyeti sahıbil kabdatil asliyyeti ver rutbetil aliyyeti vel behcetis seniyyeti meninderacetin nebiyyune tahte livaihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim aleyhi ve ala alihi ve sahbihi adede ma halakte ve rezakte ve emette ve ahyeyte ila yevmin teb’asü men efneyte ve salli ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira.

* * *

Allahümme inni es’elüke bismikel a’zamil mektubi min nuri vechikel a’lel müebbed. Eddaimil bakıl mühalled. Fi kalbi nebiyyike ve rasulike Muhammed. Ve es’elüke bismikel a’zamil vahıdi bi vahdetil ehad. El müteali an vahdetil kemmi vel aded.El mukaddesi an külli ehad. Ve bi hakkı bismillahirrahmanirrahıymi kul hüvellahü ehad. Allahüssamed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehu küfüven ehadün en tüsalliye ala seyyidina muhammedin sirri hayatil vücud. Ves sebebil a’zami li külli mevcud. Salaten tüsebbitü fi kalbil iman.Ve tühaffizunil kur’an. Ve tüfehhimüni minhül ayat. Ve teftehu li biha nural cennat. Ve nuran neıym. Ve nuran nezari ila vechikel kerim. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

* * *

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede in’amillahi ve ifdalih.

* * *

Allahümme salli ve sellim ala aynir rahmetir rabbaniyyeti vel yakutetil mütehakkıkatil haitati bi merkezil fühumi vel meani ve nuril ekvanil mütekevvinetil ademiyyi sahıbil hakkır rabbaniyyil berkıl estai bi müznil eryahıl malieti li külli mütearridın minel bühuri vel evani ve nurikel lamiıllezi mele’te bihi kevnekel haitı bi emkinetil mekani. Allahümme salli ve sellim ala aynil hakkılleti tetecella minha uruşül hakaikı aynil mearifil akvemi sıratıket tammil eskam. Allahümme salli ve sellim ala tal’atil hakkı bil hakkıl kenzil a’zami ifadatike minke ileyke ihatatin nuril mutalsemi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve salaten tüarrifüna biha iyyah.
Ey Allah’ım! Nazargahın olan rahmet pınarı,sonsuz kudretinle tahakkuk eden yakut ve inci tanesi, mana ilimlerinin mübarek Zat-ı Ahmediyyesi’nde neşet eden göz kamaştırıcı nur, Yüce Allah’ın ayan beyan apaçık mucizesi,yağmur tanelerini taşıyan rahmet bulutları arasında çakan şimşekler misali, zamanın ve de denizlerin engelleyemediği bütün mekanları kuşatan, kainatı aydınlatan Muhammed Mustafa’ya salat ü selam et,mübarek eyle Allah’ım! Ey Allahım! Marifetlerin tecelligahı ve kaynağı,hakkın hakikatin görünen gözü, hakiki saltanatın onun marifetiyle ancak tecelli ettiği,edeceği marifetlerin menbaı, Sırat-ı Müstakim’de sebat etme sonucu zirveye taht kuran, o en berrak, pak ve temiz ruh u pak-i Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem)’e salat ü selam olsun. Ey Allahım! Hak ve hakikatin apaçık yüzü; senin sonsuz kudret ve celalinle en güzel ahlak-ı hamideye sahip olan, tükenmek bilmeyen hazinenin mümessili,gizli aşikar nur timsali Muhammed Mustafa’ya, al ve ashabına salat ü selam eyle ki, bu selam ile o müstesna insanı tanıyabilelim,onun yolunda yaşıyabilelim. Amin.

* * *

Allahümme salli alez zatil künhi. Kıbleti vucuhi tecelliyatil künhi aynil künhi fil künhi. Elcamiı li hakaıkı kemali künhil künhi. Elkaimi bil künhi fil künhi. Salaten la ğayete li künhiha dunel künhi ve ala alihi ve selleme kema yenbeğıy minel künhi lil künhi. Allahümme es’elüke bi nuril envarillezi hüve aynüke la ğayruke en türiyeni veche nebiyyike seyyidina muhammedin sallellahü teala aleyhi ve sellem. Kema hüve ındeke amin.

* * *

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin tehullü biha ukdeti ve tüferricü biha kürbeti ve takdıy biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

* * *

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym.
Allahım! Kapalılıkları açan,geçmişe son veren,hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem)’e, O’nun aline ve ashabına O’nun yüce kadrü kıymetince salat eyle, selam eyle ve O’nu mübarek kıl.

* * *

Allahümme salli ala muhammedin seyyidinil kevneyni ves sekaleyni vel ferikayn. Ceddil haseni vel huseyn. Mahbubi rabbil meşrikayni vel mağribeyn. El maksudi vel matlubi bi kabi kavseyn. El mütecella bi tecelliyeynillezi kale lehül vahidül ehadü ya nura nuri ve ya sirra sirri ve ya hazaine marifeti. Efdeytü mülki aleyke ya muhammedü min ledünil arşi ila tahtil eradıyn. Küllühüm yatlubune rıdai ve ene atlubü rıdake sallellahü ala seyyidina muhammedin ve ala ali Muhammed. Vel hamdü lillahi rabbil alemiyn.

* * *

Allahümme salli ala seyyidina muhammedinis sabikı lil halkı nuruhu ve rahmetün lil alemine zuhuruhu adede men meda min halkıke ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men şekıye salaten testağrikul adde ve tühıytu bil haddi salaten la ğayete leha ve la münteha velenkıdae salaten daimeten bi devamike ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen misle zalik.
Allah’ım! Nuru, yaratılanlardan önce meydana gelen, ortaya çıkışı alemlere rahmet olan Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem)’e bundan önce gelip geçen ve halen var olan mahlukat adedince ve bu mahlukat içinde said ve şaki olanlar sayısınca, hatta öyle ki, had ve hesaba sığmayacak, sonu gelmeyecek ve tükenmeyecek derecede ve Senin yüce varlığının devamı süresince salat ve selam eyle. O’nun aline ve ashabına da aynen bu mertebede salat ve selam eyle.

* * *

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi salaten ente leha ehlün ve hüve leha ehlün.
Allah’ım Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem)’e ve O’nun aline hem Sana, hem de O’na yaraşır tarzda salat eyle.

* * *

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi ve kema yeliku bi kemalih.
Allah’ım! Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem)’e ve aline Senin nezdindeki kemalat adedince ve O’ndaki kemalata yaraşacak tarzda salat eyle.

* * *

Allahümme salli ala efdali ıbadike min halkıke ve safvetike min enbiyaikez zatil mükemmeleh. Ver rahmetil mürseletil müfaddaleh.Seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve varisihi ve hızbihi ecmeıyn. Mil’es semavati ve mil’el eradıyn. Küllema zekerakez zakirun. Ve küllema ğafele an zikrihil ğafilun.
Allah’ım! Kullarının en faziletlisi ve peygamberlerin seçkini, mükemmel şahsiyete sahip, tercih edilip gönderilmiş Rahmet Peygamberi Efendimiz ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem)’e, O’nun aline, ve ashabına, varislerine, ve topyekün taraftarlarına Seni zikredenler zikrettikleri ve Sen’den gafil olanlar gaflet ettikleri sürece, yerler ve gökler dolusu salat eyle.

Belki bunları da beğenirsin...

1 Yorum

  1. LLizatihi dedi ki:

    Alâ Resulina Muhammedin salavât.

Bir Cevap Yazın