escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Aylık Arşiv: Kasım 2014

0

Kıyâmet Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Lâ uksimu bi yevmil kıyâmeh(kıyâmeti). (1) Ve lâ uksimu bin nefsil levvâmeh(levvâmeti). (2) E yahsebul insânu ellen necmea ızâ meh(mehu). (3) Belâ kâdirîne alâ en nusevviye benâ neh(nehu). (4) Bel yurîdul insânu li yefcure emâmeh(emâmehu). (5) Yes’elu eyyâne...

0

Müddessir Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Yâ eyyuhel muddessir(muddessiru). (1) Kum fe enzir. (2) Ve rabbeke fe kebbir. (3) Ve siyâbeke fe tahhir. (4) Verrucze fehcur. (5) Ve lâ temnun testeksir(testeksiru). (6) Ve li rabbike fasbir. (7) Fe izâ nukıre...

0

Müzzemmil Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Yâ eyyuhel muzzemmil(muzzemmilu). (1) Kumil leyle illâ kalîlâ(kâlilen). (2) Nısfehû evinkus minhu kalîlâ(kâlilen). (3) Ey zid aleyhi ve rettilil kur’âne tertîlâ(tertilen). (4) İnnâ se nulkî aleyke kavlen sekîlâ(sekîlen). (5) İnne nâşietel leyli hiye eşeddu vat’en ve akvemu kîlâ(kîlen)....

0

Cin Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Kul ûhıye ileyye ennehustemea neferun minel cinni fe kâlû innâ semi’nâ kur’ânen acebâ(aceben). (1) Yehdî iler ruşdi fe âmennâ bih(bihî), ve len nuşrike bi rabbinâ ehadâ(ehaden). (2) Ve ennehu teâlâ ceddu rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve...

0

Helal Kazanç İle İlgili Hadisler

Ebu Humeyd es-Saidi (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Dünyadaki (rızık) talebinizi güzel yapınız! Şüphesiz herkes kendisi için yaratılan şeyi kolay elde edecektir!’ buyurdu.” İbni Mace 2142, Hakim 2/33, Beyhaki 10403,...

0

Nûh Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm İnnâ erselnâ nûhan ilâ kavmihî en enzir kavmeke min kabli en ye’tiyehum azâbun elîm(elîmun). (1) Kâle yâ kavmi innî lekum nezîrun mubîn(mubînun). (2) Eni’budûllâhe vettekûhu ve etîûn(etîûni). (3) Yagfir lekum min zunûbikum ve...

Kur'an-ı Kerim 0

Meâric Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Se ele sâilun bi azâbin vâkı’n(vâkıın). (1) Lil kâfirîne leyse lehu dâfi’(dâfiun). (2) Minallâhi zîl meâric(meârici). (3) Ta’rucul melâiketu ver rûhu ileyhi fî yevmin kâne mikdaruhu hamsîne elfe seneh(senetin). (4) Fasbir sabren cemîlâ(cemîlen). (5) İnnehum yerevnehu baîdâ(baîden). (6) Ve...

0

Ahidname Duası ve Anlamı

Okunuşu: Allahümme fâtıras semâvâti ve’l ardı âlimel gaybi veş şehadeti, innî a’hedü ileyke biennî eşhedü enlâ ilahe illâ ente vahdeke lâ şerike lek. ve enne muhammeden abdüke ve rasûlüke ve inneke tekilnî ilâ nefsî...