escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Naziât Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

Ven nâziâti garkâ(garkan). (1) Ven nâşitâti neştâ(neştan). (2) Ves sâbihâti sebhâ(sebhan). (3) Fes sâbikâti sebkâ(sebkan). (4) Fel mudebbirâti emrâ(emren). (5) Yevme tercufur râcifeh(râcifetu). (6) Tetbeuher râdifeh(râdifetu). (7) Kulûbun yevmeizin vâcifeh(vâcifetun). (8) Ebsâruhâ hâşiah(hâşiatun). (9) Yekûlûne e innâ le merdûdûne fîl hâfireh(hâfireti). (10) E izâ kunnâ izâmen nahıreh(nahıreten). (11) Kâlû tilke izen kerretun hâsireh(hâsiretun). (12) Fe innemâ hiye zecretun vâhıdeh(vâhıdetun). (13) Fe izâ hum bis sâhireh(sâhireti). (14) Hel etâke hadîsu mûsâ. (15) İz nâdâhu rabbuhu bil vâdil mukaddesi tuvâ(tuven). (16) İzheb ilâ fir’avne innehu tagâ. (17) Fe kul hel leke ilâ en tezekkâ. (18) Ve ehdiyeke ilâ rabbike fe tahşâ. (19) Fe erâhul âyetel kubrâ. (20) Fe kezzebe ve asâ. (21) Summe edbere yes’â. (22) Fehaşere fe nâdâ. (23) Fe kâle ene rabbukumul a’lâ. (24) Fe ehazehullâhu nekâlel âhıreti vel ûlâ. (25) İnne fî zâlike le ıbreten li men yahşâ. (26) E entum eşeddu halkan emis semâ’(semâu), benâhâ. (27) Refea semkehâ fe sevvâhâ. (28) Ve agtaşe leylehâ ve ahrece duhâhâ. (29) Vel arda ba’de zâlike dehâhâ. (30) Ahrece minhâ mâehâ ve mer’âhâ. (31) Vel cibâle ersâhâ. (32) Metâan lekum ve li en âmikum. (33) Fe izâ câetit tammetul kubrâ. (34) Yevme yetezekkerul insânu mâ seâ. (35) Ve burrizetil cahîmu li men yerâ. (36) Fe emmâ men tagâ. (37) Ve âserel hayâted dunyâ. (38) Fe innel cahîme hiyel me’vâ. (39) Ve emmâ men hâfe makâme rabbihî ve nehennefse anil hevâ. (40) Fe innel cennete hiyel me’vâ. (41) Yes’elûneke anis sâati eyyâne mursâhâ. (42) Fîme ente min zikrâhâ. (43) İlâ rabbike muntehâhâ. (44) İnnemâ ente munziru men yahşâhâ. (45) Ke ennehum yevme yerevnehâ lem yelbesû illâ aşiyyeten ev duhâhâ. (46)

Sadakallahu’l Azim

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Andolsun (kâfirlerin ruhlarını) şiddetle çekip çıkaranlara, ﴾1﴿ Andolsun (mü’minlerin ruhlarını) kolaylıkla alanlara, ﴾2﴿ Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere, ﴾3﴿ Derken, öne geçenlere, ﴾4﴿ Nihayet işi çekip çevirenlere (ki, mutlaka tekrar diriltileceksiniz). ﴾5﴿ Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı, peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. ﴾6-7﴿ O gün birtakım kalpler (tedirginlik içinde) şiddetle çarpacaktır. ﴾8﴿ Onların gözleri (korku ile) inecektir. ﴾9﴿ Şöyle derler: “Biz gerçekten gerisingeriye eski halimize mi döndürüleceğiz?” ﴾10﴿ “Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı?” ﴾11﴿ “Öyle ise bu hüsran dolu bir dönüştür” dediler. ﴾12﴿ Halbuki o, bir haykırıştan (sûr’un üfürülmesinden) ibarettir. ﴾13﴿ Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. ﴾14﴿ (Ey Muhammed!) Mûsâ’nın haberi sana geldi mi? ﴾15﴿ Hani, Rabbi ona mukaddes Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişti: ﴾16﴿ “Haydi Firavun’a git! Çünkü o azmıştır.” ﴾17﴿ “Ona de ki: İster misin (küfür ve isyanından) temizlenesin? ﴾18﴿ Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın!” ﴾19﴿ Derken Mûsâ O’na en büyük mucizeyi gösterdi. ﴾20﴿ Fakat o, Mûsâ’yı yalanladı ve isyan etti. ﴾21﴿ Sonra sırt dönüp koşarak gitti. ﴾22﴿ Hemen (adamlarını) topladı ve onlara seslendi: ﴾23﴿ “Ben, sizin en yüce Rabbinizim!” dedi. ﴾24﴿ Allah onu, ibret verici şekilde dünya ve âhiret cezasıyla cezalandırdı. ﴾25﴿ Şüphesiz bunda Allah’tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. ﴾26﴿ (Ey inkarcılar!) Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur. ﴾27﴿ Onu yükseltmiş ve ona düzen ve âhenk vermiştir. ﴾28﴿ O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı. ﴾29﴿ Ardından yeri düzenleyip döşedi. ﴾30﴿ Ondan suyunu ve merasını çıkardı. ﴾31﴿ Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. ﴾32﴿ Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı. ﴾33﴿ En büyük felaket (kıyamet) geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar. ﴾34-35﴿ Cehennem, görenler için apaçık bir şekilde gösterilir. ﴾36﴿ Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır. ﴾37-39﴿ Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır. ﴾40-41﴿ Sana, kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. ﴾42﴿ Onu bilip söylemek nerede, sen nerede? ﴾43﴿ Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine âittir. ﴾44﴿ Sen, ancak ondan korkanları uyarıcısın. ﴾45﴿ Kıyameti gördükleri gün onlar, sanki dünyada ancak bir akşam, yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. ﴾46﴿

Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.

Meal: Diyanet İşleri Başkanlığı

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın